Support Welsh Farming

Support Welsh Farming

The Welsh Government is in the process of its final consultation on the Sustainable Farming Scheme (SFS), which is the start of a new long-term programme to support agriculture in Wales.

Done well, this new era of farm support can greatly benefit our farmed landscapes, building vitality and resilience in our fields, farms and communities. A more rounded view of how we use our land can bring multiple benefits, marrying sustainable food production alongside ambitious climate action and impressive biodiversity gains.

Done badly, however, and the move towards this new future risks continuing the cycle of flatlining farm incomes, heightened vulnerability and ongoing environmental decline.

Now is the last chance to make your voice heard and ensure the SFS helps put farming on a secure path, underpinned by profitable farm businesses and thriving landscapes.

Here at NFFN Cymru, we’ve put together an open letter to be sent to the Welsh Rural Affairs Minister. If you believe the Sustainable Farming Scheme should reward farmers properly, leave no one behind and support the whole sector in delivering the right outcomes from our land, please show your support and add your name.

Thank you

NFFN Cymru’s 5 Key Asks

1. Provide a proper funding package for nature-friendly farming
2. Ensure that no farmer gets left behind
3. Follow the principle of the right tree in the right place for the right purpose.
4. Payments that deliver genuine outcomes
5. The right advice, guidance and support for farm-level change

_

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad terfynol ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS), sef rhaglen hirdymor newydd i gefnogi amaethyddiaeth yng Nghymru.

O’i wneud yn dda, gall y cyfnod newydd hwn o gymorth i ffermwyr fod o fudd mawr i’n tirweddau amaethyddol, gan greu bywiogrwydd a gwydnwch yn ein caeau, ein ffermydd a’n cymunedau. Gall edrych yn fwy cyfannol ar sut rydym yn defnyddio ein tir ddod â nifer o fanteision, gan gyfuno cynhyrchu bwyd cynaliadwy ochr yn ochr â gweithredu uchelgeisiol i liniaru newid hinsawdd ac i gynyddu bioamrywiaeth yn sylweddol.

O’i wneud yn wael, fodd bynnag, mae’r dyfodol newydd hwn mewn perygl o barhau â’r cylchrediad o ddiffyg cynnydd mewn incwm ffermydd, diwydiant amaeth mwy bregus a dirywiad amgylcheddol parhaus.

Nawr yw’r cyfle olaf i leisio’ch barn a sicrhau bod y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn helpu i roi ffermio ar lwybr diogel, sydd â busnesau fferm proffidiol a thirweddau sy'n ffynnu yn wraidd iddo.

Rydym ni yn NFFN Cymru wedi llunio llythyr agored i’w anfon at Weinidog Materion Gwledig Cymru. Os ydych chi'n credu y dylai’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy wobrwyo ffermwyr yn iawn, sicrhau bod neb yn cael ei gadael ar ôl a'i fod yn cefnogi’r sector cyfan i gyflawni'r canlyniadau iawn o’n tir, dangoswch eich cefnogaeth ac ychwanegwch eich enw.

Diolch

Gofynion Allweddol NFFN Cymru

1. Mae'n rhaid darparu pecyn ariannu priodol ar gyfer ffermio er lles natur
2. Sicrhad na fydd unrhyw ffermwr yn cael ei adael ar ôl
3. Mae'r goeden iawn yn y lle iawn at y diben cywir yn egwyddor allweddol
4. Taliadau sy'n sicrhau canlyniadau go iawn
5. Rhaid cynnig y cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth gywir ar gyfer newid ar lefel fferm

Message for Lesley Griffiths

When you sign the petition this message will be sent to Lesley Griffiths.

Subject: Letter to Lesley Griffiths

Dear Minister,

With the final consultation on the Sustainable Farming Scheme now live, Welsh farming stands on the edge of what could be transformational, world-leading change. A shift from blunt area-based payments to a new system focused on sustainable land management is crucial in delivering what we need from our land.
While there is much to welcome in what has been proposed, more is needed to put Welsh farming on a genuinely sustainable path. For one, we need assurance that farmers delivering the objectives of the scheme will be properly paid. Farmers need certainty to confidently invest in change, which has been sadly eroded amidst significant cuts to the rural affairs and agri-environment budgets. Putting environmental delivery at the heart of decision-making will mean valuing it properly.

Rightfully, the scheme’s ambition is to support all farmers on a journey to sustainable land management. But an overriding focus on simple, universal actions risks leaving behind many farmers in landscapes vital for biodiversity recovery, reduced flood risk, climate mitigation and adaptation. Those farms that have often done the most using previous agri-environment scheme funding, such as those found in our upland, marginal and common land, risk taking a major funding hit, with farm incomes and biodiversity both likely to suffer. Those farmers need assurance that optional and collaborative options will come into play and quickly.

Much has been made of the mandatory requirement for minimum tree cover on all farms. But this doesn’t have to be contentious or a barrier to farm productivity. With careful thought we can harness the potential of farm woodland integration and the multifunctional benefits that such an approach to land use can provide. But this requires a strategic approach to woodland creation, which must be inbuilt into the scheme.

Meeting the requirements of the Sustainable Farming Scheme will be a change for many farmers, which may be both daunting and challenging. Payments are crucial, yes, but so is the advice, guidance and access to knowledge to help farmers change their practices with confidence. Only then can we expect sustainable farming to become mainstream.

The decisions made now will play a pivotal role in delivering a better future for Wales; its economy, environment and society. Welsh farmers stand ready to deliver thriving, resilient landscapes that deliver the outcomes that people need. To do this, the SFS must:

Provide a proper funding package for nature-friendly farming to adequately reward farmers for delivering genuinely sustainable land management alongside food and fibre production

Ensure that no farmer gets left behind by delivering all elements of the scheme by 2026 including optional and collaborative elements to support the most ambitious land management action

Follow the principle of the right tree in the right place for the right purpose to harness the benefits of integrating trees on farmland while avoiding trade-offs

Payments that deliver genuine outcomes through schemes that are more flexible, reward results and harness existing farmer knowledge

The right advice, guidance and support for farm-level change through increased investment and capacity for face-to-face advisory services and farmer to farmer knowledge exchange

_

Llythyr i Lesley Griffiths

Annwyl Weinidog,

Gyda’r ymgynghoriad terfynol ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy bellach yn weithredol mae ffermio yng Nghymru ar gyrion yr hyn a allai fod yn newid trawsffurfiol sy’n arwain y byd. Mae symud o daliadau di-fin sy'n seiliedig ar arwynebedd tir i system newydd sy’n canolbwyntio ar reoli tir yn gynaliadwy yn hollbwysig er mwyn cyflawni’r hyn sydd ei angen arnom o’n tir. Er bod llawer i’w groesawu yn yr hyn sydd wedi’i gynnig, mae angen mwy i osod ffermio Cymru ar lwybr gwirioneddol gynaliadwy. Yn y lle cyntaf, mae angen sicrwydd arnom y bydd ffermwyr sy’n cyflawni amcanion y cynllun yn cael eu talu’n briodol. Mae angen sicrwydd ar ffermwyr i'w galluogi i fuddsoddi mewn newid ag hyder, rhywbeth sydd, yn anffodus, wedi’i erydu yng nghanol toriadau sylweddol i’r gyllideb materion gwledig ac amaeth-amgylcheddol. Bydd rhoi darpariaeth amgylcheddol wrth wraidd y broses o greu penderfyniadau yn golygu ei fod yn cael ei werthfawrogi'n iawn.

Yn gwbl briodol, uchelgais y cynllun yw cefnogi pob ffermwr ar daith i reoli tir yn gynaliadwy. Ond mae ffocysu'n bennaf ar gamau gweithredu syml, cyffredinol yn peryglu gadael nifer o ffermwyr ar eu hôl mewn tirweddau sy’n hanfodol ar gyfer adfer bioamrywiaeth, lleihau perygl llifogydd a lliniaru ac addasu i newid hinsawdd. Mae’r ffermydd hynny sydd yn aml wedi gwneud y mwyaf o ddefnyddio'r cyllid cynllun amaeth-amgylcheddol blaenorol, fel y rhai a geir yn ein hucheldir, tir ymylol a thir comin, mewn perygl o gael ergyd ariannol fawr, gydag incwm ffermydd a bioamrywiaeth ill dau yn debygol o ddioddef. Mae angen sicrwydd ar y ffermwyr hynny y bydd opsiynau dewisol a chydweithredol yn dod i rym ar fyrder.

Mae llawer o sylw wedi'i roi i'r gofyniad gorfodol am isafswm gorchudd coed ar bob fferm. Ond nid oes rhaid i hyn fod yn ddadleuol nac yn rhwystr i gynhyrchiant tir fferm. Trwy feddwl yn ofalus gallwn fanteisio yn y potensial sydd i integreiddio coetir ar dir fferm a’r buddion niferus y gall rheoli tir fel hyn eu cyflenwi. Ond mae hyn yn gofyn am ddull strategol o greu coetir, y mae'n rhaid ei ymgorffori yn y cynllun.

Bydd bodloni gofynion y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn newid i lawer o ffermwyr, a gall fod yn anodd ac yn heriol. Ydy, mae taliadau’n hollbwysig, ond felly hefyd mae'r cyngor, yr arweiniad a’r mynediad at wybodaeth sydd angen ar ffermwyr i'w helpu i addasu eu harferion yn hyderus. Dim ond wedyn y gallwn ddisgwyl i ffermio cynaliadwy ddod yn gyffredin.

Bydd y penderfyniadau a wneir yn awr yn ganolog wrth sicrhau dyfodol gwell i Gymru; ei heconomi, ei hamgylchedd a'i chymdeithas. Mae ffermwyr Cymru yn barod i greu tirweddau sy'n ffynnu, sy'n wydn ac sy’n sicrhau’r hyn sydd eu hangen ar bobl. I wneud hyn, rhaid i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy:

Ddarparu pecyn ariannu priodol ar gyfer ffermio er lles natur er mwyn gwobrwyo ffermwyr yn ddigonol am reoli tir gwirioneddol gynaliadwy ochr yn ochr â chynhyrchu bwyd a ffibr.

Sicrhau na fydd unrhyw ffermwr yn cael ei adael ar ôl drwy gyflwyno holl elfennau’r cynllun erbyn 2026 gan gynnwys elfennau dewisol a chydweithredol i gefnogi’r camau rheoli tir mwyaf uchelgeisiol.

Ddilyn yr egwyddor o'r goeden iawn yn y lle iawn at y diben cywir er mwyn cydio yn y manteision o integreiddio coed ar dir fferm gan osgoi cyfaddawdau.

Cynnig taliadau sy'n sicrhau canlyniadau go iawn trwy gynlluniau sy'n fwy hyblyg, yn gwobrwyo canlyniadau ac sy'n defnyddio gwybodaeth bresennol ffermwyr.

Cynnig y cyngor, yr arweiniad a’r cymorth cywir ar gyfer newid ar lefel fferm drwy fwy o fuddsoddiad a chreu mwy o gapasiti ar gyfer gwasanaethau cynghori wyneb yn wyneb a chyfnewid gwybodaeth rhwng ffermwyr a ffermwyr.

[Your name]

[Your e-mail address]

[Your postal address]

[Your postcode]

1,059
of 100 goal
collected in 25 days.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Recently Joined

David Dibben
5 hours ago
Anonymous
6 hours ago
Ann rees
6 hours ago
Anonymous
6 hours ago
Anonymous
6 hours ago
Debbie Watkins
7 hours ago
Anonymous
7 hours ago
Anonymous
7 hours ago
Caitlin Davies
8 hours ago
Anonymous
8 hours ago
Philip Van-Gucci
8 hours ago
Stephen Smith
8 hours ago
Emrys Lloyd
9 hours ago
Margaret Davies
10 hours ago
Anonymous
10 hours ago
Christine Phillios
10 hours ago
Anonymous
10 hours ago
Mr s Ann Tomas
10 hours ago
Anonymous
10 hours ago
Anonymous
11 hours ago
1,059
of 100 goal
collected in 25 days.
We use cookies to give you the best experience possible. Please click on the button to show that you have understood
OK